40-leken

Kort med tallene 1-40 legges med tallsiden ned, utover et område/gulv. Deltagerne deles inn i grupper og hver gruppe må bli enige om en felles lyd. Gruppen kaster en terning, og deretter leter de individuelt etter tallet de fikk på terningen. Når en i gruppen finner tallet roper den de andre til seg ved å bruke lyden de ble enige om på forhånd. Når alle i gruppen er samlet løper de tilbake til start og kaster terningen på nytt. Det tallet de får nå skal legges sammen med det tallet de fikk ved forrige kast. På nytt leter de individuelt etter summen de nå har. Den gruppen som først passerer 40 har vunnet.

Ved å laminere kortene vil disse få lengre holdbarhet og øvelsen kan da også gjennomføres ute.

Hensikt

Fysisk aktivitet, utholdenhet og flerfaglighet.

Variasjon

Lag oppgaver på baksiden av kortene med nummer slik at gruppen skal løse oppgaven før de får komme tilbake og kaste terningen på nytt. Oppgavene kan vært tilknyttet fag eller fysisk trening.

Leken kan også gjennomføres utendørs, for eksempel på en åpen plass, fotballbane eller lignende.  

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

For å korte ned distansen eller gjøre leken mindre tidkrevende kan man bruke tallene 1-20 eller 1-30.

Bevegelsesutfordringer: Tegn eventuelt tall på kjegler slik at deltakerne kan se tallet når de passerer og at de blir mer tilgjengelig for de som har utfordringer med å komme seg opp/ned fra gulvet eller bakken. Vil noen ha behov for ledsager eller kan aktivitetshjelpemiddel benyttes hvis leken gjennomføres utendørs?

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Eventuelt kan eleven/barnet samarbeide med en annen i par.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Bytt eventuelt ut lyd for gruppa med en bestemt bevegelse som skal gjøres.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og hør om eleven/barnet eventuelt ønsker å samarbeide i par med en annen elev. Undersøk om eleven opplever denne oppgaven er meningsfull.

 

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser