Engelsk memory

Engelsk

Alle kortene spres utover gulvet med baksiden opp. Deltagerne deles i minst to grupper. Gruppene skal spille mot hverandre og det er om å gjøre å huske den norske betydningen av engelske gloser og samtidig huske hvor de ulike ordene ligger. Når en gruppe finner et par (et kort med et engelsk ord og et kort med det tilsvarende norske ordet) legges dette «stikket» til side. Hver gang en gruppe finner et par skal de finne på en øvelse de andre gruppene må gjøre, f.eks. å ta ti spretthopp eller fem knebøy. Når de andre gruppene er ferdig med øvelsen skal den samme gruppen som tok «stikket» fortsette å snu kort, helt til de bommer og ikke finner to like. Dersom kortene ikke passer skal de snus og legges tilbake akkurat der de lå.

Hensikt

Deltagerne arbeider med ord de har øvd på samtidig som de gjør basistrening. En lek hvor samhandling, flerfaglighet og fysisk aktivitet kombineres.

Variasjon

Leken kan gjennomføres i andre språkfag, men også i f.eks. geografi, der en kan øve på landenes flagg eller hovedstader. De fysiske øvelsene kan også gjøres parvis. Her kan det også velges koordinative aktiviteter.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: La kortene ligge på en forhøyning, f.eks. på et bord, benk eller lignende, for å gjøre de mer tilgjengelig om noen har utfordringer med å bøye seg ned til gulvet. Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Har noen utfordringer med å stå for egen fremdrift i for eksempel rullestol, kan en medelev/voksen bidra til dette. For elever med nedsatt arm/håndfunksjon kan det være nyttig å samarbeide med en medelev eller voksen, hvor eleven/barnet peker på ønsket kort og får hjelp til å plukke det opp. Vær oppmerksom på bevegelsesutfordringer i forhold til hvilke øvelser som blir gitt. Om noen sitter i rullestol kan fem knebøy byttes ut med å løfte en bok opp over hodet fem ganger, eller spretthopp kan byttes ut med å svinge rundt egen akse.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert, eller samarbeide med en medelev. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarge på kortene i forhold til underlaget de ligger på slik at tekst kommer tydelig frem. La personen bli kjent med omgivelsene. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker det. Kanskje kan det være nyttig for eleven/barnet å samarbeide med en annen eller at en voksen leser hva som står på de ulike kortene for eleven/barnet. Bruk lyd for orientering i rommet. (Kan lyd lages der kortene ligger, for at eleven/barnet skal enklere kunne orientere seg frem dit?)

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser