Fallskjermen

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Denne aktiviteten krev minst åtte personar for at den skal vere vellukka. Det bør og vere minst to vaksne med, slik at dei kan styre fallskjermen på kvar sin kant.

Her er nokre forslag til måtar å leike med fallskjermen på:

  • Løfte: Heile gruppa løfter fallskjermen opp over hovudet i ståande stilling – i ei rask rørsle!
  • Bytte plass: Gruppa løfter fallskjermen på same måte, og to utvalgde slepper taket, møtest på midten og byter plass.
  • Igloo: Fallskjermen vert løfta høgt opp, alle går tre skritt mot midten, set seg ned på huk og trekkjer sakte fallskjermen ned bak ryggen slik at dei vert sitjande på innsida av duken – kva kan ein gjere inne i duken?
  • Kjempeballong: Fallskjermen vert løfta høgt opp, alle møtest på midten, set seg på huk med fallskjermen inntil føtene.
  • Flygande teppe: Trekk fallskjermen over hovudet i ei hurtig rørsle og slepp. Kva skjer med fallskjermen nå?
  • Karusellen: Alle går, spring, hoppar eller hinkar rundt i ring – begge vegar, som ein karusell.
  • Halde ballongen i lufta: Stram fallskjermen heilt ut, og plasser ein ballong oppå duken. Sjå om de klarar å sende ballongen frå den eine til den andre sida, sjå kor høgt de klarar å sprette den, og prøv eventuelt med fleire ballongar samstundes. Bruk og badeballar, vanlege ballar, ballar med lyd eller bordtennisballar.
  • Haustvind: Eit barn stiller seg i midten av fallskjermen. Vi lagar vind av ulik styrke ved å riste roleg eller fort med fallskjermen.

Her finst det mange moglegheiter, bruk fantasien til born og vaksne. Syng gjerne ulike songar til rørslene.

Hensikt

Denne aktiviteten er spesielt fin for å øve muskel- og leddsansen (det kinestetiske systemet))

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Det kan være aktuelt med hjelp til å skyve stolen for rullestolbrukere som har vansker med å manøvrere stolen selv, i tillegg til at det kan være utfordrende å manøvrere stolen og holde fallskjermen samtidig. For noen kan store bevegelser gjøre at det er utfordrende å holde balansen, og det kan være nyttig for dem å sitte på en krakk eller stol. Har man utfordringer med å bruke armene, kan eleven kanskje samarbeide med en annen elev eller voksen.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: La eleven/barnet bli kjent med fallskjermen og hvordan den oppfører seg. Kan eleven/barnet bytte plass ved å følge kanten på fallskjermen med hendene? Ved bruk av ball vil det være gunstig å benytte en ball med lyd (f.eks med bjeller i seg) for å gjøre det enklere å orientere hvor ballen befinner seg.

 

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken «Bevegelsesglede i barnehagen» (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser