Finn gruppen din

Bilde: Shutterstock

Finn gruppen din ved hjelp av avtalt lydsignal:
Barna er i grupper. Hver gruppe avtaler et lydsignal. En fra hver gruppe får bind for øynene. Gruppen plasserer seg samlet litt vekk fra den ”blinde” og utøver signalet (f.eks. en dyrelyd). Den med bind for øynene skal så sile ut sin gruppes signal og finne gruppen ut fra det.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Fjern hindringer i rommet som kan gi utfordringer når personene beveger seg med bind for øynene.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på om noen får utfordringer når det gjelder balanse når synssansen blir tatt bort. Det kan være aktuelt med hjelp til å skyve stolen for rullestolbrukere som har vansker med å manøvrere stolen selv.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Øv på lyden og la eleven/barnet observere hva som skal skje før han/hun skal være den som får bind for øynene. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. En som ledsager kan være nødvendig. Mindre grupper kan være nyttig. Opplevelse av trygghet for å få tillit er viktig. Undersøk om eleven/barnet opplever oppgaven som meningsfull.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når personen har behov for det. La personen bli kjent med omgivelsene. Repetisjon og forutsigbarhet. Tenk over lysforhold og bruk av farger/kontraster. Tydelig, verbal instruksjon.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser