Fyll kassen

fyll_kassen

Baller av ulik størrelse og type samles i en kasse e.l. Den voksne kaster dem rundt i salen i et tempo som gjør det mulig for barna å fylle kassen etter rimelig tid. Barna løper ut til ballen, henter den, for så og løpe tilbake til kassen. Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen. Kassen kan stå hvor som helst i gymsalen og den voksne kaster baller ut av korgen så lenge han ønsker at aktiviteten skal foregå. Drøy ikke tiden for lenge slik at barna ikke klarer å fylle korgen.

Hensikt

Balltilvenning og utholdenhetstrening.

Variasjon

I stedet for kasse kan en bruke flyttbar korg og små softballer. Den voksne flytter stadig på korga, slik at deltagerne må løpe varierende avstander. En kan innføre en variant der deltagerne må føre ballen med føttene tilbake til kassen. Man kan også bruke mange små softballer. Strø alle softballene rundt i gymsalen for å ta tiden på hvor lang tid det tar å få alle opp i kassen. Kan prøve flere ganger for å slå den første tiden.

Progresjon

Jo større område, jo mer aktivitet og høyere intensitet.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Gi eleven god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Har eleven utfordring med å bruke armene, kan eleven føre ballen med føttene mot kassen og få bistand fra en elev eller voksen til å løfte den opp. Om en elev bruker rullestol, kan eleven få bistand til fremdrift eller få bistand til å plukke opp baller ifra bakken, enten ved å samarbeide med en annen elev eller en voksen.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon og behold tydelig struktur i økten. Repeter gjerne flere ganger. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform, og gi støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, samt vis hva man skal gjøre før første runde går i gang. Sørg for ro når beskjed gis. Ha direkte kontakt når leken går i gang og når den stopper opp.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk evt. lydballer (ball med bjelle inni) eller baller med kontrastfarge slik at det blir enklere for den synshemmede å finne ballen. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser