Matte-gris

Gris

Sett på forhånd ut masse kinahatter/kjegler og gjem ett kort i fra en kortstokk under hver (noen kan være tomme). Lag to baser i hver ende av banen av f.eks. matter der lagene starter. Deltakerne bestemmer selv hvor de vil starte og mattene har samme funksjon.

Del ut fem kort hver til alle deltakerne. Gi dem så i oppgave f.eks. å samle «fem hjerter».

På startsignal skal alle løpe rundt til de ulike hattene/kjeglene og prøve å bytte til seg kort slik at de får «fem hjerter». Første person som klarer dette løper til den nærmeste matta. Dette er signalet om at alle de andre må tilbake til mappa (selv om de ikke har «fem hjerter» selv). De to/tre siste som kommer tilbake til matta får G. Fortsett med nye oppgaver til noen blir GRIS.

 

Hensikt

Trene kognitive ferdigheter

Variasjon

«Poker-GRIS»: Deltakerne løper rundt og samler kort til en best mulig «poker-hånd» i løpet av f.eks tre minutter. Løper så tilbake til matta når tiden er ute eller når de mener de har en god hånd og «byr» så fysiske utfordringer mot andre (kun to stk – de som mener de har best «hånd»). Vis frem kortene og taperen (den med dårligst poker-hånd) må gjennomføre utfordringen.

Bytt ut symbol med tall: I stedet for å samle på hjerter, spar osv. kan oppgaven være å få totalsummen 25 på sine kort (ess er 1 eller 14). Andre varianter er å addere, dividere eller multiplisere hjerter og ruter (røde) med spar og kløver (svarte), slik at summen blir et gitt tall osv.

Progresjon

Vanskelighetsgrad på oppgavene tilpasses målgruppen (alder og kunnskapsnivå)

Tilpasningsmuligheter

Oppgavene kan gjøres parvis der man holder hverandre i hendene og samarbeider.

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Gi personen god tid til å prøve seg frem. Kort og kjegler kan plasseres på en høyde krakk eller i varierende høyder slik at den er lettere tilgjengelig hvis noen sitter i rullestol eller har utfordringer med å komme opp/ned til bakken. Noen kan ha behov for aktivitetshjelpemiddel eller deltar i rullestolen sin, og kan ha behov for at noen bidrar til fremdrift. Elever/barn som har utfordringer med å skape fremdrift selv, kan sitte på ledsagerstyrt aktivitetshjelpemiddel, der en annen elev eller voksen står for fremdriften.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert. Det kan være nyttig å gi instruksjon i en oppgave av gangen hvis man skal gjøre flere variasjoner. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Gi startsignal i form av bevegelse og ikke gjennom lyd. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par, der den som ser kan lese mens den synshemmede kan løse oppgaven. Mange repetisjoner er nødvendig, og en bør unngå for store variasjoner. Sørg for at kinahattene har en god kontrastfarge mot underlaget så de er enkle å finne, samt enkle å orientere seg rundt. Vurder om lyd kan benyttes for å orientere i rommet, for eksempel der hvor mattene er. Undersøk om aktiviteten oppleves som trygg og meningsfull for eleven/barnet det gjelder.

 

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse

Forslag på tilrettelegginger: Høgskolen i Hedmark/Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser