Hauk og due

Ein deltakar vert vald til hauk, ein til duemor og resten er duer. Hauken står i midten, duemor på den eine sida, og duene på den andre sida av eit område som er avgrensa på kvar side, der duene er ”fri” frå å kunne bli tekne av hauken. Storleiken på området er avhengig av kor stor gruppe ein har. 20-40 meter er god fråstand mellom linjene.

Duemor ropar: ”Alle mine duer kom heim og et!” Duene svarar: ”Vi tør ikkje for hauken tek oss”. Duemor: ”Kom likevel!” Då spring duene. ”Duene” skal springe frå ein strek eller eit felt over til eit anna utan å bli teken på av ”hauken”. Dei som blir teken av ”hauken” blir sjølve ”haukar” og skal fange dei andre ”duene”. Det kan være naudsynleg at ein vaksen hjelper til å få i gang ropet frå duemor og svara frå dueungane.

Det er viktig å hugse på at den som er duemor vert ståande mykje i ro, så det kan med andre ord vere lurt å byte på denne rolla slik at alle får rørt på seg.

Hensikt

Ein tradisjonell jage- og fangeleik med fleire moglegheiter for variasjon og strategitenking.

Variasjon

Høver og godt på skøyter og på ski, då uten stavar. Høver og med ball der hauk og/eller duer må stusse ballen ved forflytting.

Progresjon

For å gjere leiken meir utfordrande kan ein auke fråstanden mellom duene og duemor.

Tilpasningsmuligheter

Korte ned avstanden mellom duemor og ungene? Duene jobber i par?

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer. Noe av strategien kan være ha fokus på hvordan gruppen i fellesskap skal prøve å bevege seg for at den som har bevegelsesutfordringer skal komme seg over.

Hørselshemmede deltakere: En bevegelse/visuelt signal legges inn i tillegg til som et synlig tegn på at dueungene kan løpe. Stor gruppe kan være utfordrende.

Kognitive utfordringer. Deltaker med kognitive utfordringer trenger en tydelig struktur (i forkant vite hvilke aktiviteter som kommer), kort og presis instruksjon. Kan være behov for et markert område som viser hvor banen går, f.eks. teppefliser.

Nedsatt syn / blind: Ledsag når personen har behov for det.  La personen bli kjent med omgivelsene, hvor stort er rommet, hvor står duemor, og hvor er hauken(e). Repetisjon og forutsigbarhet. Fast plass i rekken? Lag baner i rommet, f.eks. med teppefliser som har kontrastfarger. Tydelig, verbal instruksjon. Hønemor kan ha en flaske med litt erter eller ris i som ristes (lyd) for orientering i rommet. Jobb parvis eller i små grupper.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Revidert av Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser