Helikoptersnurr

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

La borna stå med godt mellomrom. Dei skal nå leike at dei er helikopter og skal ta mange helikoptersnurrar. For å snurre som helikopter, strekkjer ein armane rett ut og snurrar fort rundt.

Etter kvart som borna har prøvd å snurre litt, kan ein til dømes variere mellom:

  • Natthelikopter – lukke augene når ein snurrar
  • Baby-helikopter – set seg på rumpe, strekkjer beina opp i været og snurrar rundt ved hjelp av hendene
  • Bestemor-helikopter – snurrar rundt i roleg fart
  • Ballerina-helikopter – står på tå med armane opp i været og snurrar rundt
  • Redningshelikopter – snurrar raskt rundt

Sjå an kor mange helikopter de presenterer i starten. Finn og på nye helikopter saman med borna.

Leiken kan og brukast saman med musikk. Når musikken stoppar, skal borna til dømes vere «ballerina-helikopter».

 

Hensikt

Å øve den motoriske ferdigheita å snurre, samt å utfordre balanse og likevektsbalanse.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram og vær oppmerksom på økt trettbarhet. Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Gi rom for at den enkelte kan ta pauser underveis. Har eleven utfordringer med å bruke armene, kan eleven snurre rundt uten å bruke de.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon og behold tydelig struktur i økten. Repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform, og gi støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, samt vis hva man skal gjøre før alle setter i gang. Ha direkte kontakt når leken går i gang og når den stopper opp, og undersøk om musikk oppleves som forstyrrende.

Nedsatt syn/blind: Gi eleven god tid til å prøve seg frem. Ledsag når eleven har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hendene og snurre sammen med en annen elev eller voksen. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boka "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser