Isbjørnen søv

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Finn ei ope slette eller ei isflate og avgrens leikeområdet ved å markere hjørna med fire stavar eller kjegler (ca. 20*20 meter). To frivillige vert utvalgde som isbjørnar. Dei set seg på huk i midten av området. Alle deltakarane går i samme retning rundt isbjørnane og syng «isbjørnen søv» («Bjørnen sover»). Dei som er utanfor det oppmerka området når isbjørnen vaknar, vert automatisk isbjørnar. Den siste som vert teken,  kan vere isbjørn i neste runde og velge seg ein makkar eller velge to nye isbjørnar.

Er det vanskeleg å gjennomføre leiken med ski på beina, kan ein ta av den eine.

Hensikt

Denne leiken utfordrar reaksjon, synssansen og romorientering hos borna. Høver fint til ski- og skøytetilvenjing.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Elevene kan arbeide i par for å gi hverandre støtte, samtidig som det kan være en god samarbeidsoppgave.

Bevegelsesutfordringer: Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Noen kan også ha behov for aktivitetshjelpemiddel som piggekjelke, ledsagerstyrt akebrett eller skigåstativ, og kan ha behov for at noen bidrar til fremdrift hvis dette er utfordrende. Barn som har utfordringer med å skape fremdrift selv, kan sitte på ledsagerstyrt aktivitetshjelpemiddel, der en annen elev eller voksen står for fremdriften.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Hjelp eventuelt eleven/barnet med å holde oversikten over når sangen er ferdig.

Nedsatt syn/ blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne eleven/barnet hvordan han/hun ønsker at dette skal skje. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Bruk fargesterk vest, gjerne blå eller rød, eller lignende på de elevene som er isbjørner.

 

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken «Bevegelsesglede i barnehagen» (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser