Kaste i posen

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Heng ein pose opp i eit tre og teikn opp ein strek eit lite stykke unna. Varier høgda og lengden etter barnegruppa. Pass på at opninga på posen er ganske stor, slik at det ikkje vert for vanskeleg å treffe.

Det er nå om å gjere å treffe i posen med ballen eller det ein kastar. Ein kan og teikne opp fleire strek, slik at det til dømes gir 10 poeng å kaste lengst unna, medan det vert gitt eitt poeng dersom ein vil stå heilt framme. Bli einige om kor mange kast kvar deltakar har, før ein byter.

Hensikt

I denne leiken øver borna på å kaste med tilpassa kraft.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Plasser flere poser i varierende høyde og lengde for å skape flere arenaer med ulik vanskelighetsgrad på samme tid.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Om kastebevegelsen er utfordrende, kan posen plasseres slik at man kan forsøke å sparke posen i sekken eller heade den i. Her kan det være nyttig at en voksen kaster posen opp i en slags «serve».

Kognitive utfordringer: Skap tydelig struktur i økten, for eks. gjennom å telle underveis. Vis og forklar, og gi veiledning gjennom å bane bevegelsen. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform.

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyret. Bruk kontrastfarge på pose, på strek og på ball. Kan lyd benyttes for orientering mot «målet» eller rundt posen slik at det kommer lyd når barnet/eleven treffer posen? Undersøk ellers om eleven opplever oppgaven som meningsfull.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser