Kjøpe krukker

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

I denne leken skal det være en krukkeselger og en kunde. De andre deltagerne er krukker og sitter på rad med bøyde knær og med hendene kneppet under knærne. Krukkene har samme farge som klærne deres. Kunden kommer inn i butikken og spør; «God dag, finnes det noen krukker å kjøpe her?». «Javisst», svarer selgeren. «Hvilken farge vil du ha?». Kunden velger en farge. Deretter hjelper selgeren kunden å bære hjem krukken. Krukkene bæres ved at det holdes i krukkenes «håndtak», dvs. i armene. Deltagerne avtaler på forhånd hvor hjem er, for eksempel 10 meter bort fra butikken. Hvis man mister krukkene på veien, blir de ødelagt og må bæres til søppelplassen, som ligger dobbelt så langt unna. Når alle krukkene har blitt kjøpt og bært hjem, bytter man på rollene som krukker, kunde og selger.

Hensikt

Samhandling og kommunikasjon i lek. Utfordrer styrke i bein, buk og armer. Kan også gå på utholdenhet alt etter hvor raskt de må forflytte seg.

Variasjon

Man kan late som om krukkene inneholder noe som må inn i kjøleskapet fort. Tell til 50, slik at kunden og selgeren må skynde seg fram og tilbake.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Generelle tilpasninger kan være:

  • Tilpasse størrelsen på området hvor aktivitetene utføres
  • La «krukkene» sitte i et klede eller et slags seil for at elevene enklere skal få grep.
  • Vurder om det skal være flere selgere/kjøpere for å være flere om å løfte krukkene.

Bevegelsesutfordringer: Gi eleven god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Vurder om eleven kun skal være krukke eller kjøper/selger. Om en elev sitter i rullestol, undersøk om han/hun ønsker å være krukke og at løftet skjer ved at kjøper/selger tar tak i rullestolrammen. Her kan en voksen være med å veilede, eller hjelpe til. Hvem og hvor mange som er med å løfte må vurderes ut ifra alder og hvor tung deltakeren som skal løftes er.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon og behold tydelig struktur i økten. Repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform, og gi støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, samt vis hva man skal gjøre før første runde går i gang. Sørg for ro når beskjed gis.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Suppler synet til barnet gjennom å gi informasjon om omgivelsene. La personen bli kjent med omgivelsene. Bruk lyd for orientering i rommet, for eksempel lag lyd der hvor krukken skal bæres til. Sørg for god kommunikasjon. Kan være nyttig å bevege seg i en bestemt takt når man løfter og beveger seg flere sammen. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser