Kongen befaler

En person velges ut til å være konge. Kongen bestemmer gjennom å vise hvilke bevegelser de øvrige skal gjøre. Men det er bare når kommandoen starter med «kongen befaler», at de andre skal følge bevegelsen. Hvis kongen kun sier: «stå på ett ben!», så skal alle stå stille. Men om kommandoen er: «kongen befaler: stå på ett ben!», så skal alle utføre bevegelsen.

Alle skal kunne se kongen, men det viktigste er å høre hva kongen sier. Den som gjør feil på en kommando er ute. Man fortsetter til det kun er en igjen.

Kongen kan lure de andre deltakerne ved å si en bevegelse samtidig som de utfører en annen. De som da hører godt etter vil gjøre de kongen befaler – og ikke det han eller hun gjør.

En er konge. De andre står oppstilt på rekke et stykke ifra kongen. Når det gjelder hva kongen skal si så er det bare å bruke fantasien. En variant er å si hvilken type skritt man skal ta for å komme seg fram mot kongen (for eksempel tre museskritt, to saksesteg, elefantsteg
osv). En annen variant er å si farger (eller bokstaver for de som er større). Altså at de med rødt kan gå to vanlige skritt osv. Ellers så er det bare å bruke fantasien når det gjelder tema for leken (de som har spist frokost kan ta to elefantsteg fram osv). Den som kommer først fram kan for eksempel være konge neste gang.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på bevegelsesutfordringer i forhold til hvilke kommandoer som blir gitt. Istedenfor å si «løft armer opp over hodet», kan man si «strekk deg så lang du er opp imot himmelen». På denne måten blir det opp til hver enkelt hvordan man løser oppgaven, uten en fasit på hvilke kroppsdeler man skal bruke.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Vær oppmerksom på om det er andre forstyrrelser rundt som kan ta fokus vekk fra oppgaven. Noen kan ha nytte av å observere hva som skal skje først.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når «kongen» gir instruksjon. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Undersøk om eleven opplever denne oppgaven er meningsfull.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser