Kople tog

Bilde: Shutterstock

To eller flere lag stiller opp på rekke bak en strek. Foran hver rekke settes det opp et merke åtte til ti meter lenger framme.  Første mann i rekkene, lokomotivet, løper på signal fram rundt merket og tilbake bak streken. Der hekter annenmann, første vogn, seg på (fatning om livet). Disse skal så fram og rundt merket, osv. til alle vognene er hektet på.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Kognitive utfordringer: Fjern sanse-forstyrrelser. Vær oppmerksom på dagsform. Kort og presis instruksjon. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Stort område og store grupper kan fort føles utrygt. Repetisjon og forutsigbarhet. Fast plass i toget?

Bevegelsesutfordringer: Kort ned distansene hvis nødvendig. Juster farten ved å si at elevene skal gå fremfor å løpe. Vurder om eleven trenger en ledsager. Sitter personen i rullestol kan man bruke et bredt tau rundt livet fremfor å skulle holde med armene. Den som skal hekte seg på personen i rullestol kan holde i rullestolen og evt. bidra med å skyve hvis personen i rullestol synes det er greit.

Nedsatt hørsel/døv: Har eleven tekniske hjelpemidler, så bruk disse. Snakk én og én. Ha direkte kontakt/øyekontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og eventuelt tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven har behov for det. Bruk navnet til eleven når denne snakkes direkte til, uten syn kan det være vanskelig å forstå når man blir snakket til. La eleven bli kjent med omgivelsene. Repetisjon og forutsigbarhet. Fast plass i rekken? Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Tydelig, verbal instruksjon. Bruk lyd for orientering i rommet. Jobb parvis eller i små grupper. Opplevelse av trygghet og tillit er viktig.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser