Mø-mø, oink-oink

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Ein vaksen byrjar med å sei mø-mø, oink-oink i ulike tonefall. Borna hermar. Kvart barn bestemmer seg deretter for å sei anten mø-mø eller oink-oink. Når den vaksne seier frå, går borna rundt og seier det dei har bestemt seg for. Målet er at borna skal finne att dei som høyrer til familien sin, anten det er mø-mø-familien eller oink-oink-familien. Til slutt har vi ei rekkje med mø-mø-familie og ei rekkje med oink-oink-familie.

Hensikt

I denne aktiviteten må borna bruke høyresansen sin for å finne ut kven av dei andre borna dei er i «familie» med.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Det kan være aktuelt med hjelp til å skyve stolen for rullestolbrukere som har vansker med å manøvrere stolen selv. Vær oppmerksom på økt trettbarhet.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon og behold tydelig struktur i økten. Repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform, og gi støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon.

Nedsatt hørsel/døv: Sørg for ro når beskjed gis. I tillegg til det man skal si har mø-mø en egen bevegelse og oink-oink en annen. På denne måten kan en elev med nedsatt hørsel/døv finne frem til familien sin ved bruk av andre sanser.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser