Mø-mø, oink-oink

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Ein vaksen byrjar med å sei mø-mø, oink-oink i ulike tonefall. Borna hermar. Kvart barn bestemmer seg deretter for å sei anten mø-mø eller oink-oink. Når den vaksne seier frå, går borna rundt og seier det dei har bestemt seg for. Målet er at borna skal finne att dei som høyrer til familien sin, anten det er mø-mø-familien eller oink-oink-familien. Til slutt har vi ei rekkje med mø-mø-familie og ei rekkje med oink-oink-familie.

Hensikt

I denne aktiviteten må borna bruke høyresansen sin for å finne ut kven av dei andre borna dei er i «familie» med.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.