Vokal og konsonant

Del barna inn i grupper på tre-fire personer. Legg alle bokstavkortene (halvparten med vokaler, andre halvparten med konsonanter) med bokstavene ned mot bakken, ca 20 meter fra barna. Hver gruppe har en bøtte til å ha vokalene i og en kurv til å ha konsonantene i. En deltager fra hver gruppe løper bort til bokstavkortene, velger ett kort og løper tilbake til gruppen. Gruppen skal sammen vurdere om dette skal ligge i bøtten eller i kurven. Når kortet er plassert løper nestemann. Det vil til slutt bli tomt for bokstavkort. Da skal gruppene prøve å stave flest mulig ord ved hjelp av bokstavkortene.

Hensikt

Barna lærer å gjenkjenne bokstavenes lyd og egenskap, stave lette ord og får kunnskap om bokstav-lydforbindelser. Fysisk aktiv læring.

Variasjon

Kan brukes i matematikk med par- og oddetall. Barna kan lage regnestykker av tallene og notere svaret.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.
  • Bruk bokstaver i tre slik at elevene/barna kan bruke flere sanser ved å ta og kjenne på bokstavene. I matematikk kan man i stedet for tall på kort bruke «Numicon» eller tall i tre.
  • Kort ned distansen barna/elevene mellom start og der bokstavene ligger.

Bevegelsesutfordringer: La kortene ligge på en forhøyning, f.eks. på et bord, benk eller lignende, for å gjøre de mer tilgjengelig om noen har utfordringer med å bøye seg ned til gulvet. Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Har noen utfordringer med å stå for egen fremdrift i for eksempel rullestol, kan en medelev/voksen bidra til dette. For elever med nedsatt arm/håndfunksjon kan det være nyttig å samarbeide med en medelev eller voksen, hvor eleven/barnet velger et kort og får hjelp til å plukke det opp.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarge på kortene i forhold til underlaget de ligger på slik at bokstav/tall kommer tydelig frem. La personen bli kjent med omgivelsene. Bruk lyd for orientering i rommet. Kan lyd lages der kortene ligger, for at eleven/barnet skal enklere kunne orientere seg frem dit? Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker det. Kanskje kan det være nyttig for eleven/barnet å samarbeide med en annen eller at en voksen leser hva som står på de ulike lappene for eleven/barnet.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser