Orddiagram

Før start legges orddiagrammene gruppevis på gulvet. Barna deles inn i grupper og stiller seg bak startstreken. En person starter å løpe frem til orddiagrammet, finne et ord som samsvarer med oppgaven man skal løse, ringer rundt ordet, og løpet tilbake og veksler med nestemann på laget.

Tema for hva en skal oppdage på arket kan være avhengig av fag og mål for timen. Eksempler kan være verb, egennavn, navn på land/byer osv. Man kan også velge symboldiagram om barnet ennå ikke har lært bokstaver. Da kan barnet på starten få et kort med symboler på, så skal de løpe over til symboldiagrammet og ringe rundt symbolkombinasjonen de har fått. Nestemann får et nytt kort med ny symbolkombinasjon osv.

Ord og synonymdiagram

Se forslag til ord- og symboldiagram her:

Orddiagram (verb, land, tall, geometri)

Symboldiagram

Hensikt

Utvikle fagkompetanse, kognitive ferdigheter, samarbeidsevne.

Variasjon

Man kan jobbe individuelt eller lagvis og yngre barn kan starte som gruppe og samarbeide om oppgaven.

Progresjon

Valg av tema/oppgave må ses i sammenheng med målgruppe (alder og kunnskapsnivå).